سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1963.72998047
حد سود
1949
حد ضرر
1969

0.62%

فروش XAU
قیمت ورود
1979.18005371
حد سود
1973.87
حد ضرر
1982.54

0.27%

فروش XAG
قیمت ورود
23.84700012
حد سود
23.4
حد ضرر
24

-0.64%

فروش XAU
قیمت ورود
1978.14001465
حد سود
1955.39
حد ضرر
1982.1

-0.2%

خرید WTI
قیمت ورود
68.75800323
حد سود
71.4262
حد ضرر
68.4043

-0.51%

فروش XAU
قیمت ورود
1955.85998535
حد سود
1943
حد ضرر
1966

-0.52%

خرید XAG
قیمت ورود
23.27400017
حد سود
23.60199928
حد ضرر
23.1012

1.41%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.15002441
حد سود
1970
حد ضرر
1955

0.66%

خرید XAU
قیمت ورود
1956.64001465
حد سود
1983
حد ضرر
1954

-0.13%

فروش WTI
قیمت ورود
71.87599945
حد سود
70.101
حد ضرر
72.36

2.07%

فروش XAG
قیمت ورود
23.2
حد سود
22.8613
حد ضرر
23.2719

-0.29%

فروش XAU
قیمت ورود
1946.80004883
حد سود
1939
حد ضرر
1950

0.35%

فروش XAU
قیمت ورود
1953.43994141
حد سود
1942.33
حد ضرر
1957.56

0.57%

فروش XAU
قیمت ورود
1950.47998047
حد سود
1935
حد ضرر
1958

0.64%

خرید XAU
قیمت ورود
1960.15002441
حد سود
1965
حد ضرر
1956.5

-0.19%