سیگنال ها

خرید BTSUSDT
قیمت ورود
0.01212
حد سود
0.0121278
حد ضرر
0.0118662

0.06%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.010246
حد سود
0.0112706
حد ضرر
0.0101948

-0.5%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.009918
حد سود
0.010735
حد ضرر
0.00988411

6.73%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3121
حد سود
0.390125
حد ضرر
0.305858

-2%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
1.692
حد سود
1.8612
حد ضرر
1.59048

-6%

خرید WTI
قیمت ورود
68.75800323
حد سود
71.4262
حد ضرر
68.4043

-0.51%

خرید NFX
قیمت ورود
391.69000244
حد سود
395.819
حد ضرر
390

1.05%

خرید XAG
قیمت ورود
23.27400017
حد سود
23.60199928
حد ضرر
23.1012

1.41%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.15002441
حد سود
1970
حد ضرر
1955

0.66%

خرید XAU
قیمت ورود
1956.64001465
حد سود
1983
حد ضرر
1954

-0.13%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.07815
حد سود
0.085932
حد ضرر
0.074186

-5.07%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.66
حد سود
5.394
حد ضرر
4.53561

-2.67%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.01322
حد سود
0.0145387
حد ضرر
0.0128205

9.24%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.46
حد سود
3.806
حد ضرر
3.114

10%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
26755.59
حد سود
29431.149
حد ضرر
25685.4

-4%