سیگنال ها

فروش DOTUSDT
قیمت ورود
5.333
حد سود
5.297
حد ضرر
5.36926

-0.68%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.72998047
حد سود
1949
حد ضرر
1969

0.62%

فروش XAU
قیمت ورود
1979.18005371
حد سود
1973.87
حد ضرر
1982.54

0.27%

فروش XAG
قیمت ورود
23.84700012
حد سود
23.4
حد ضرر
24

-0.64%

فروش XAU
قیمت ورود
1978.14001465
حد سود
1955.39
حد ضرر
1982.1

-0.2%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.15
حد سود
4.565
حد ضرر
4.15498

-0.12%

فروش INT
قیمت ورود
31.38999939
حد سود
30.4279
حد ضرر
31.8274

-1.39%

فروش TSL
قیمت ورود
198.96000671
حد سود
194
حد ضرر
204.003

-2.53%

فروش MSF
قیمت ورود
334.70999146
حد سود
324.669
حد ضرر
336.384

2.95%

فروش AAP
قیمت ورود
178.86000061
حد سود
177.042
حد ضرر
179.635

1.02%

فروش XAU
قیمت ورود
1955.85998535
حد سود
1943
حد ضرر
1966

-0.52%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.06956005
حد سود
1.06328
حد ضرر
1.07561

0.5%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.022752
حد سود
0.0209705
حد ضرر
0.0232499

6.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.87599945
حد سود
70.101
حد ضرر
72.36

2.07%

فروش LDOUSDT
قیمت ورود
2.216
حد سود
2.139
حد ضرر
2.275

3.47%