سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
102.49330139
حد سود
102.678
حد ضرر
102.38

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
102.50830078
حد سود
102.677
حد ضرر
102.4

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
102.57859802
حد سود
102.746
حد ضرر
102.474

-0.1%

فروش USD
قیمت ورود
102.55529785
حد سود
102.2
حد ضرر
102.76

0.35%

فروش USD
قیمت ورود
102.60310364
حد سود
102.381
حد ضرر
102.76

0.22%

فروش USD
قیمت ورود
102.60019684
حد سود
102.29
حد ضرر
102.709

0.3%

خرید USD
قیمت ورود
101.73619843
حد سود
103.756
حد ضرر
99.6869
$-2083.57

-0.32%

فروش USD
قیمت ورود
102.03440094
حد سود
101.498
حد ضرر
102.242
$-63.14

-0.2%

فروش USD
قیمت ورود
102.08950043
حد سود
101.717
حد ضرر
102.258
$-12.36

-0.17%

فروش USD
قیمت ورود
101.91850281
حد سود
101.734
حد ضرر
102.03
$-8.2

-0.11%

فروش USD
قیمت ورود
101.82299805
حد سود
101.65
حد ضرر
101.935
$11.88

0.16%

خرید USD
قیمت ورود
101.53
حد سود
102.363
حد ضرر
101.205
$15.31

0.31%

خرید USD
قیمت ورود
101.74559784
حد سود
102.092
حد ضرر
101.574
$-4.22

-0.17%

فروش USD
قیمت ورود
101.69809723
حد سود
101
حد ضرر
101.97

0.14%

خرید USD
قیمت ورود
101.63300323
حد سود
101.842
حد ضرر
101.436
$1.11

0.01%