سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
103.0814
حد ضرر
106.14

-1.98%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
101.479
حد ضرر
113.449

-2.12%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
104.133
حد ضرر
103.977

-0.1%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
90
حد ضرر
110

-2.13%

خرید JPY
قیمت ورود
10
حد سود
12
حد ضرر
9

0%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
107.204
حد ضرر
103.041

3%

فروش JPY
قیمت ورود
10
حد سود
9.5
حد ضرر
10.3

0%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
103.041
حد ضرر
114.49

-2.3%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
106
حد ضرر
102

1.84%

فروش USD
قیمت ورود
104.16
حد سود
103.931
حد ضرر
104.469

0.22%

خرید USD
قیمت ورود
104.1799
حد سود
105.47
حد ضرر
103.37

1.24%

خرید USD
قیمت ورود
104.1667
حد سود
105.47
حد ضرر
103.38

1.25%

خرید USD
قیمت ورود
104.1658
حد سود
105.47
حد ضرر
103.39

1.25%

خرید USD
قیمت ورود
104.182
حد سود
106
حد ضرر
103.697

-0.47%

فروش USD
قیمت ورود
104.3104
حد سود
103.013
حد ضرر
106

-1.62%