سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
104.9005
حد سود
105.113
حد ضرر
104.9

0%

فروش USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
103.041
حد ضرر
114.49

-2.3%

فروش USD
قیمت ورود
104.5471
حد سود
102.965
حد ضرر
104.874

-0.31%

خرید USD
قیمت ورود
104.2703
حد سود
105
حد ضرر
103.988

-0.27%

فروش USD
قیمت ورود
104.3104
حد سود
103.013
حد ضرر
106

-1.62%

فروش USD
قیمت ورود
104.2746
حد سود
99.0613
حد ضرر
112.617

-2.11%

خرید USD
قیمت ورود
104.2875
حد سود
104.5
حد ضرر
99

0.2%

خرید USD
قیمت ورود
103.8715
حد سود
104.917
حد ضرر
100.761

1.01%

خرید USD
قیمت ورود
104.2188
حد سود
104.2247
حد ضرر
103.182

0.01%

خرید USD
قیمت ورود
105.0344
حد سود
108.178
حد ضرر
104.292

2.99%

فروش USD
قیمت ورود
105.1209
حد سود
103.019
حد ضرر
115.633

-1.08%

فروش USD
قیمت ورود
104.4043
حد سود
103.36
حد ضرر
114.844

-1.78%

فروش USD
قیمت ورود
104.5076
حد سود
100
حد ضرر
106

-1.43%

فروش USD
قیمت ورود
104.16
حد سود
103.931
حد ضرر
104.469

0.22%

خرید USD
قیمت ورود
104.182
حد سود
106
حد ضرر
103.697

-0.47%