سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
108.1015
حد سود
102.696
حد ضرر
110.264

1.7%

فروش USD
قیمت ورود
108.0845
حد سود
64.8507
حد ضرر
109.165

1.69%

خرید USD
قیمت ورود
104.4968
حد سود
109.735
حد ضرر
95.1035

1.69%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
0
حد ضرر
118.749

1.57%

فروش USD
قیمت ورود
107.9537
حد سود
97.1583
حد ضرر
110.113

1.57%

فروش USD
قیمت ورود
107.7887
حد سود
103.477
حد ضرر
117.49

1.42%

خرید USD
قیمت ورود
104.8838
حد سود
110.129
حد ضرر
104.361

1.31%

خرید USD
قیمت ورود
104.6618
حد سود
106
حد ضرر
104

1.28%

خرید USD
قیمت ورود
100.91870117
حد سود
107
حد ضرر
99

1.28%

خرید USD
قیمت ورود
104.1658
حد سود
105.47
حد ضرر
103.39

1.25%

خرید USD
قیمت ورود
104.1667
حد سود
105.47
حد ضرر
103.38

1.25%

خرید USD
قیمت ورود
104.1799
حد سود
105.47
حد ضرر
103.37

1.24%

فروش USD
قیمت ورود
106.3858
حد سود
105.1
حد ضرر
107.4

1.21%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
105.3
حد ضرر
103.3

1.17%

خرید USD
قیمت ورود
107.9819
حد سود
109.248
حد ضرر
107.607

1.17%