سیگنال ها

خرید EUR
قیمت ورود
103.84359741
حد سود
114.228
حد ضرر
101.766

0.38%

فروش USD
قیمت ورود
102.55529785
حد سود
102.2
حد ضرر
102.76

0.35%

فروش USD
قیمت ورود
106.6193
حد سود
104.486
حد ضرر
111.95

0.34%

خرید USD
قیمت ورود
104.4015
حد سود
104.75
حد ضرر
104.29

0.33%

خرید USD
قیمت ورود
106.6623
حد سود
106.999
حد ضرر
98

0.32%

خرید USD
قیمت ورود
101.53
حد سود
102.363
حد ضرر
101.205
$15.31

0.31%

فروش USD
قیمت ورود
102.60019684
حد سود
102.29
حد ضرر
102.709

0.3%

خرید USD
قیمت ورود
108.0752
حد سود
108.377
حد ضرر
108.031

0.28%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
101.204
حد ضرر
112.923

0.26%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
106.108
حد ضرر
117

0.26%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
105.07
حد ضرر
107.65

0.26%

فروش USD
قیمت ورود
106.531
حد سود
105.998
حد ضرر
117.184

0.26%

خرید USD
قیمت ورود
101.94439697
حد سود
102.212
حد ضرر
101.845
$19.69

0.26%

فروش USD
قیمت ورود
106.5103
حد سود
104.356
حد ضرر
109.68

0.24%

فروش USD
قیمت ورود
102.60310364
حد سود
102.381
حد ضرر
102.76

0.22%