سیگنال ها

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
109.285
حد ضرر
103.041

5%

خرید USD
قیمت ورود
103.8873
حد سود
109.082
حد ضرر
102.849

5%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
107.204
حد ضرر
103.041

3%

خرید USD
قیمت ورود
104.0814
حد سود
107.204
حد ضرر
103.041

3%

خرید USD
قیمت ورود
105.1466
حد سود
108.305
حد ضرر
95.6867

3%

خرید USD
قیمت ورود
105.0344
حد سود
108.178
حد ضرر
104.292

2.99%

فروش USD
قیمت ورود
108.6562
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.6576
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.6626
حد سود
106.194
حد ضرر
109.4

2.27%

فروش USD
قیمت ورود
108.5582
حد سود
33.6465
حد ضرر
116.135

2.12%

فروش USD
قیمت ورود
108.711
حد سود
106.5
حد ضرر
111

2.03%

فروش USD
قیمت ورود
108.6403
حد سود
106.467
حد ضرر
118.418

2%

خرید USD
قیمت ورود
106.6463
حد سود
108.779
حد ضرر
105.58

2%

خرید USD
قیمت ورود
106.8767
حد سود
109.014
حد ضرر
100.464

2%

فروش USD
قیمت ورود
108.4131
حد سود
105.168
حد ضرر
110.589

1.99%