سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
77.1289978
حد سود
78
حد ضرر
76

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
200.242
حد ضرر
190.615

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
198.316
حد ضرر
191

0%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
51800
حد سود
47138
حد ضرر
52836

-2%

فروش COTIUSDT
قیمت ورود
0.09593
حد سود
0.09185
حد ضرر
0.09797

-2.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
43043.99
حد سود
39600.5
حد ضرر
43474.4

-1%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
43048.55
حد سود
47141.6
حد ضرر
40468.6

9.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7871
حد سود
0.86581
حد ضرر
0.739874

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7873
حد سود
0.86603
حد ضرر
0.747935

10%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
15.71
حد سود
16.016
حد ضرر
15.545

-1.05%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42778.79
حد سود
43587.1
حد ضرر
42305.1

1.89%

فروش XAG
قیمت ورود
23.77499962
حد سود
23.0617
حد ضرر
24.1316

0%

خرید EURJPY
قیمت ورود
155.6499939
حد سود
160.133
حد ضرر
153.409

0%

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

خرید INJUSDT
قیمت ورود
36.722
حد سود
40.3942
حد ضرر
35.31

-3.85%