سیگنال ها

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.51
حد سود
3.4398
حد ضرر
3.861

2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.486
حد سود
3.41628
حد ضرر
3.8346

2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.493
حد سود
3.42314
حد ضرر
3.8423

2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.477
حد سود
3.42484
حد ضرر
3.8247

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.465
حد سود
3.41302
حد ضرر
3.8115

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.456
حد سود
3.40959
حد ضرر
3.7961

1.34%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.448
حد سود
3.40662
حد ضرر
3.7928

1.2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.49
حد سود
3.44812
حد ضرر
3.839

1.2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.49
حد سود
3.44812
حد ضرر
3.839

1.2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.582
حد سود
3.5194
حد ضرر
3.9303

1.75%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.575
حد سود
3.5194
حد ضرر
3.9303

1.56%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.574
حد سود
3.52039
حد ضرر
3.9314

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.564
حد سود
3.53309
حد ضرر
3.9204

0.87%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.552
حد سود
3.50938
حد ضرر
3.9072

1.2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.554
حد سود
3.51135
حد ضرر
3.9094

1.2%