سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
71.05200195
حد سود
70.6257
حد ضرر
78.1572

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
70.99199677
حد سود
70.5561
حد ضرر
78.0802

0.61%

فروش WTI
قیمت ورود
70.78199768
حد سود
70.4281
حد ضرر
77.8602

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.7519989
حد سود
70.3982
حد ضرر
77.8272

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.74199677
حد سود
70.3833
حد ضرر
77.8107

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.73699951
حد سود
70.3783
حد ضرر
77.8052

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.72200012
حد سود
70.3684
حد ضرر
77.7942

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.72699738
حد سود
70.3734
حد ضرر
77.7997

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.88700104
حد سود
70.5326
حد ضرر
77.9757

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.87200165
حد سود
70.4977
حد ضرر
77.9372

0.53%

فروش WTI
قیمت ورود
70.88200378
حد سود
70.5276
حد ضرر
77.9702

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.84200287
حد سود
70.4878
حد ضرر
77.9262

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.79699707
حد سود
70.5138
حد ضرر
71.859

0.4%

فروش ADAUSDT
قیمت ورود
0.5
حد سود
0.47
حد ضرر
0.52

-4%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.25600004
حد سود
1.26018
حد ضرر
1.24712

0.33%