سیگنال ها

فروش EURNZD
قیمت ورود
1.67235
حد سود
1.63852
حد ضرر
1.69311
1.69311

-1.24%

خرید FIL
قیمت ورود
5.82
حد سود
5.9946
حد ضرر
5.529
5.9946

3%

فروش ADA
قیمت ورود
0.4912
حد سود
0.474394
حد ضرر
0.498974
0.498974

-1.58%

خرید ICP
قیمت ورود
5.83
حد سود
6.2
حد ضرر
5.5
6.2

6.35%

خرید NAS
قیمت ورود
11802.7998
حد سود
11950
حد ضرر
11750.4
11950

1.25%

فروش BTC
قیمت ورود
20888.46
حد سود
20880
حد ضرر
21012
20880

0.04%

فروش ETH
قیمت ورود
1149.48
حد سود
1057
حد ضرر
1195
1195

-3.96%

خرید CRV
قیمت ورود
0.805
حد سود
0.852
حد ضرر
0.748
0.852

5.84%

فروش BTC
قیمت ورود
20888.46
حد سود
20250.5
حد ضرر
22900.5
20250.5

3.05%

فروش TRX
قیمت ورود
0.06415
حد سود
0.0633
حد ضرر
0.065
0.065

-1.33%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.05251
حد سود
0.99997
حد ضرر
1.07365
0.99997

4.99%

خرید SHIB
قیمت ورود
0.00001021
حد سود
0.00001073
حد ضرر
0.0000092
1.073E-5

5.09%

خرید CAKE
قیمت ورود
3.258
حد سود
3.51972
حد ضرر
2.9331
2.9331

-9.97%

فروش BTC
قیمت ورود
20892.66
حد سود
20588
حد ضرر
21169.8
21169.8

-1.33%

خرید BTC
قیمت ورود
20892.66
حد سود
21160
حد ضرر
20649
21160

1.28%