سیگنال ها

فروش BTC
قیمت ورود
20892.66
حد سود
20004.19
حد ضرر
21200
21200

-1.47%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.53003
حد سود
1800
حد ضرر
1846
1800

1.4%

خرید 1INCHDOWN
قیمت ورود
0.006148
حد سود
0.0065
حد ضرر
0.0059
0.006148

0%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.06511
حد سود
0.06886
حد ضرر
0.06193
0.06886

5.76%

خرید NEAR
قیمت ورود
3.661
حد سود
3.9582
حد ضرر
3.5184
3.9582

8.12%

خرید DOT
قیمت ورود
7.92
حد سود
8.20037
حد ضرر
7.69982
8.20037

3.54%

خرید WAVES
قیمت ورود
6.35
حد سود
6.82
حد ضرر
5.85
5.85

-7.87%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.47998
حد سود
1822
حد ضرر
1827.5
1827.5

-0.11%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.593
حد سود
0.5355
حد ضرر
0.64855
0.5355

9.7%

فروش GBPCAD
قیمت ورود
1.59226
حد سود
1.55
حد ضرر
1.59676
1.55

2.65%

خرید BNB
قیمت ورود
232.1
حد سود
255
حد ضرر
211
211

-9.09%

خرید BTC
قیمت ورود
20896.23
حد سود
21759.2
حد ضرر
20294.8
21759.2

4.13%

فروش NZDCAD
قیمت ورود
0.81708
حد سود
0.815077
حد ضرر
0.818591
0.815077

0.25%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.59998
حد سود
1830.9
حد ضرر
1813.75
1830.9

0.29%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.0526
حد سود
1.0654
حد ضرر
1.04
1.04

-1.2%