سیگنال ها

خرید ONE
قیمت ورود
0.02352
حد سود
0.0250006
حد ضرر
0.02215
0.0250006

6.3%

خرید ONE
قیمت ورود
0.02352
حد سود
0.025
حد ضرر
0.022
0.025

6.29%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.522
حد ضرر
0.64
0.522

12.27%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.47998
حد سود
1828
حد ضرر
1823
1828

0.14%

خرید BTC
قیمت ورود
20892.16
حد سود
22500
حد ضرر
20600
20600

-1.4%

فروش GBPCAD
قیمت ورود
1.59228
حد سود
1.48095
حد ضرر
1.64019
1.55101

2.59%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.5355
حد ضرر
0.6545
0.5355

10%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.06508
حد سود
0.068334
حد ضرر
0.058572
0.068334

5%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.39001
حد سود
1815
حد ضرر
1838
1838

-0.69%

فروش EURJPY
قیمت ورود
141.67
حد سود
137.735
حد ضرر
144.727
137.735

2.78%

خرید ETH
قیمت ورود
1149.31
حد سود
1160.53
حد ضرر
1130.53
1160.53

0.98%

خرید BTC
قیمت ورود
20905.9
حد سود
21480
حد ضرر
20550
21480

2.75%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.05263
حد سود
1.05165
حد ضرر
1.05365
1.05365

-0.1%

خرید ADA
قیمت ورود
0.4917
حد سود
0.535
حد ضرر
0.477
0.477

-2.99%

فروش DYDX
قیمت ورود
1.486
حد سود
1.462
حد ضرر
1.63115
1.462

1.62%