سیگنال ها

خرید SHIB
قیمت ورود
0.00001023
حد سود
0.000013
حد ضرر
0.00000922
1.3E-5

27.08%

فروش WTI
قیمت ورود
105.394
حد سود
98.8
حد ضرر
111.085
111.085

-5.4%

خرید BTC
قیمت ورود
20905.9
حد سود
21550
حد ضرر
18900
21550

3.08%

فروش BTC
قیمت ورود
20911.72
حد سود
20702.6
حد ضرر
23002.9
20702.6

1%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.55
حد ضرر
0.61
0.61

-2.52%

خرید APE
قیمت ورود
4.4326
حد سود
4.52125
حد ضرر
4.21097
4.52125

2%

خرید APE
قیمت ورود
4.4326
حد سود
4.48
حد ضرر
4.16
4.48

1.07%

خرید BTC
قیمت ورود
20911.72
حد سود
21499.2
حد ضرر
20499.4
21499.2

2.81%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.52411
حد سود
1.48075
حد ضرر
1.54078
1.48075

2.84%

خرید SOL
قیمت ورود
38.41
حد سود
40.704
حد ضرر
37.632
40.704

5.97%

خرید GBPJPY
قیمت ورود
165.086
حد سود
165.96
حد ضرر
164.65
165.96

0.53%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.06508
حد سود
0.066707
حد ضرر
0.0592228
0.066707

2.5%

فروش BTC
قیمت ورود
20911.72
حد سود
20489.6
حد ضرر
21744
21744

-3.98%

فروش BTC
قیمت ورود
20911.72
حد سود
20522
حد ضرر
21139
21139

-1.09%

خرید SHIB
قیمت ورود
0.00001023
حد سود
0.00001033
حد ضرر
0.0000101
1.033E-5

0.98%