سیگنال ها

فروش DENTUSDT
قیمت ورود
0.000957
حد سود
0.00092829
حد ضرر
0.00104313

3%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06542
حد سود
0.07
حد ضرر
0.059

7%

خرید FIDAUSDT
قیمت ورود
0.344
حد سود
0.37
حد ضرر
0.325

7.56%

خرید DOTUSDT
قیمت ورود
8
حد سود
9
حد ضرر
7.2

-10%

فروش RSRUSDT
قیمت ورود
0.00901
حد سود
0.0087494
حد ضرر
0.00988592

-9.72%

فروش AGLDUSDT
قیمت ورود
0.453
حد سود
0.44394
حد ضرر
0.49377

2%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1155.82
حد سود
1121.57
حد ضرر
1260.32

2.96%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1155.82
حد سود
1070
حد ضرر
1210.01

-4.69%

فروش SRMUSDT
قیمت ورود
0.918
حد سود
0.88224
حد ضرر
1.00171

-9.12%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
21007.81
حد سود
20700
حد ضرر
21165

-0.75%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
21007.81
حد سود
20742.1
حد ضرر
21413.9

-1.93%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
21014.92
حد سود
21855.5
حد ضرر
19123.6

-9%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1156.26
حد سود
1153
حد ضرر
1259.18

0.28%

فروش GMTUSDT
قیمت ورود
0.81848
حد سود
0.804804
حد ضرر
0.875142

-6.92%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
21014.92
حد سود
23000
حد ضرر
20300

-3.4%