سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20829.43
حد سود
20240
حد ضرر
21277

-2.15%

فروش SUNUSDT
قیمت ورود
0.00658
حد سود
0.00617
حد ضرر
0.00678

-3.04%

خرید XLMUSDT
قیمت ورود
0.1273
حد سود
0.15
حد ضرر
0.12

-5.73%

خرید XAU
قیمت ورود
1827.65002
حد سود
1835
حد ضرر
1822

-0.31%

فروش NEARUSDT
قیمت ورود
3.704
حد سود
3.66795
حد ضرر
3.74205

-1.03%

فروش THETAUSDT
قیمت ورود
1.385
حد سود
1.365
حد ضرر
1.42

1.44%

فروش NEARUSDT
قیمت ورود
3.704
حد سود
3.498
حد ضرر
4.07

-9.88%

فروش THETAUSDT
قیمت ورود
1.385
حد سود
1.24
حد ضرر
1.45

-4.69%

خرید XAU
قیمت ورود
1827.72998
حد سود
1839.66
حد ضرر
1821.04

-0.37%

خرید ONEUSDT
قیمت ورود
0.02396
حد سود
0.02634
حد ضرر
0.02184

9.93%

فروش YFIIUSDT
قیمت ورود
957
حد سود
813.45
حد ضرر
1051.74

-9.9%

خرید SRMUSDT
قیمت ورود
0.917
حد سود
0.979
حد ضرر
0.884

6.76%

خرید SLPUSDT
قیمت ورود
0.00407
حد سود
0.00507
حد ضرر
0.00384004

-5.65%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20830.11
حد سود
19411
حد ضرر
21211

-1.83%

فروش LINKUSDT
قیمت ورود
7.06
حد سود
6.74
حد ضرر
7.27

-2.97%