سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20917.62
حد سود
20500
حد ضرر
21000

-0.39%

خرید SHIBUSDT
قیمت ورود
0.00001022
حد سود
0.000013
حد ضرر
0.0000092

27.2%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20917.62
حد سود
20800
حد ضرر
21100

0.56%

فروش BNBUSDT
قیمت ورود
232.4
حد سود
222
حد ضرر
234.993

-1.12%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
55.8
حد سود
58.59
حد ضرر
54.684

-2%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.42004
حد سود
1840
حد ضرر
1661.23

0.8%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06517
حد سود
0.068376
حد ضرر
0.061864

4.92%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.42004
حد سود
1800
حد ضرر
1846

1.39%

فروش WAVESUSDT
قیمت ورود
6.36
حد سود
6.1595
حد ضرر
6.6675

-4.83%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
7.08
حد سود
7.17
حد ضرر
6.95

1.27%

فروش DOTUSDT
قیمت ورود
7.92
حد سود
7.6824
حد ضرر
8.1576

-3%

فروش MANAUSDT
قیمت ورود
0.9061
حد سود
0.899658
حد ضرر
0.996509

-9.98%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1149.99
حد سود
1089
حد ضرر
1170

-1.74%

خرید GBPCHF
قیمت ورود
1.17894
حد سود
1.18705
حد ضرر
1.171

-0.67%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20897.69
حد سود
21350
حد ضرر
20650

2.16%