سیگنال ها

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.722
حد سود
19.6465
حد ضرر
18.6923
18.6923

-0.16%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.416
حد سود
15.6646
حد ضرر
18.4474
18.4474

-0.17%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.568
حد سود
16.7112
حد ضرر
18.5866
18.5866

-0.1%

فروش BTC
قیمت ورود
19300.69
حد سود
18500
حد ضرر
19505
18867.78

2.24%

فروش BTC
قیمت ورود
19139.92
حد سود
18250
حد ضرر
19583
18867.78

1.42%

خرید SAND
قیمت ورود
0.9306
حد سود
1.307
حد ضرر
0.84
0.8579

-7.81%

خرید SOL
قیمت ورود
32.95
حد سود
40
حد ضرر
30
32.47

-1.46%

خرید XRP
قیمت ورود
0.4921
حد سود
0.510334
حد ضرر
0.480778
0.510334

3.71%

خرید AXS
قیمت ورود
13.37
حد سود
13.9048
حد ضرر
13.0224
13.0224

-2.6%

خرید MATIC
قیمت ورود
0.7441
حد سود
0.8367
حد ضرر
0.7197
0.7376

-0.87%

فروش BAC
قیمت ورود
130.03999329
حد سود
127.371
حد ضرر
130.62
130.62

-0.45%

فروش AMZ
قیمت ورود
112.34999847
حد سود
110.132
حد ضرر
112.942
112.942

-0.53%

فروش AAP
قیمت ورود
148.94000244
حد سود
145.922
حد ضرر
149.644
149.644

-0.47%

خرید SLP
قیمت ورود
0.00327
حد سود
0.0040875
حد ضرر
0.00318825
0.00333

1.83%

خرید ETH
قیمت ورود
1292.17
حد سود
1487.9
حد ضرر
1267.95
1303.09

0.85%