سیگنال ها

خرید SOLUSDT
قیمت ورود
20.02
حد سود
22.022
حد ضرر
19.4194

-3%

خرید TOMOUSDT
قیمت ورود
1.2683
حد سود
1.39436
حد ضرر
1.16619

9.94%

خرید LAZIOUSDT
قیمت ورود
2.1626
حد سود
2.37886
حد ضرر
2.09772

-3%

خرید ONEUSDT
قیمت ورود
0.01299
حد سود
0.014289
حد ضرر
0.0126652

-2.5%

خرید VGXUSDT
قیمت ورود
0.1268
حد سود
0.13948
حد ضرر
0.122996

-3%

خرید TLMUSDT
قیمت ورود
0.01362
حد سود
0.0149794
حد ضرر
0.0132892

-2.43%

خرید WINUSDT
قیمت ورود
0.0000714
حد سود
0.00007843
حد ضرر
0.00006987

-2.14%

خرید YGGUSDT
قیمت ورود
0.1689
حد سود
0.18579
حد ضرر
0.164678

-2.5%

خرید BATUSDT
قیمت ورود
0.198
حد سود
0.2178
حد ضرر
0.19305

-1.21%

خرید ATMUSDT
قیمت ورود
2.474
حد سود
2.7214
حد ضرر
2.39978

-3%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.934
حد سود
3.2274
حد ضرر
2.84598

10%

خرید JUVUSDT
قیمت ورود
2.253
حد سود
2.4783
حد ضرر
2.14035

-5%

خرید NEOUSDT
قیمت ورود
9.21
حد سود
9.95
حد ضرر
8.98

-2.5%

خرید RENUSDT
قیمت ورود
0.074894
حد سود
0.0799
حد ضرر
0.07141

6.68%

خرید XRPUSDT
قیمت ورود
0.5049
حد سود
0.5286
حد ضرر
0.486

4.69%