سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
78.10600281
حد سود
79.2877
حد ضرر
77.8035

1.51%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.09461
حد سود
0.0955258
حد ضرر
0.0938234

-0.83%

خرید DOTUSDT
قیمت ورود
7.041
حد سود
7.18284
حد ضرر
6.93637

-1.49%

خرید DOTUSDT
قیمت ورود
7.043
حد سود
7.25326
حد ضرر
6.90116

-2.01%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.4108
حد سود
0.419118
حد ضرر
0.406791

2.02%

خرید HNTUSDT
قیمت ورود
4.67
حد سود
4.8568
حد ضرر
4.5766

0%

خرید HNTUSDT
قیمت ورود
4.67
حد سود
4.83345
حد ضرر
4.5766

0%

فروش WTI
قیمت ورود
72.29499817
حد سود
71.8612
حد ضرر
79.5245

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
72.04000092
حد سود
71.6078
حد ضرر
79.244

0.6%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.27658999
حد سود
1.24538
حد ضرر
1.28004

-0.27%

خرید BRN
قیمت ورود
77.06900024
حد سود
77.4543
حد ضرر
69.3621

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
77.02899933
حد سود
77.4141
حد ضرر
69.3261

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.56500244
حد سود
71.2072
حد ضرر
78.7215

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.54499817
حد سود
71.1873
حد ضرر
78.6995

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.56999969
حد سود
71.2022
حد ضرر
78.716

0.51%