سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
77.58100128
حد سود
77.2657
حد ضرر
85.3336

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.50299835
حد سود
77.193
حد ضرر
85.2533

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.48100281
حد سود
77.1711
حد ضرر
85.2291

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.47100067
حد سود
77.1611
حد ضرر
85.2181

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.45899963
حد سود
77.1462
حد ضرر
85.2016

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.43599701
حد سود
77.1173
حد ضرر
85.1697

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.42700195
حد سود
77.0994
حد ضرر
85.1499

0.42%

فروش DOW
قیمت ورود
35473.6015625
حد سود
35313
حد ضرر
35611

-0.39%

فروش WTI
قیمت ورود
76.98899841
حد سود
76.5271
حد ضرر
84.6879

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
76.88400269
حد سود
76.5765
حد ضرر
84.5724

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
76.89900208
حد سود
76.5765
حد ضرر
84.5724

0.42%

فروش WTI
قیمت ورود
76.82900238
حد سود
76.5217
حد ضرر
84.5119

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
76.89399719
حد سود
76.5864
حد ضرر
84.5834

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
76.8690033
حد سود
76.5117
حد ضرر
84.5009

0.46%

فروش WTI
قیمت ورود
76.84899902
حد سود
76.5416
حد ضرر
84.5339

0.4%