سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
77.1289978
حد سود
78
حد ضرر
76

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
200.242
حد ضرر
190.615

0%

خرید AAP
قیمت ورود
192.53999329
حد سود
198.316
حد ضرر
191

0%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
43048.55
حد سود
47141.6
حد ضرر
40468.6

9.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7871
حد سود
0.86581
حد ضرر
0.739874

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7873
حد سود
0.86603
حد ضرر
0.747935

10%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
15.71
حد سود
16.016
حد ضرر
15.545

-1.05%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42778.79
حد سود
43587.1
حد ضرر
42305.1

1.89%

خرید EURJPY
قیمت ورود
155.6499939
حد سود
160.133
حد ضرر
153.409

0%

خرید INJUSDT
قیمت ورود
36.722
حد سود
40.3942
حد ضرر
35.31

-3.85%

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.4584
حد سود
0.47
حد ضرر
0.4492

-2.01%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7352
حد سود
0.80872
حد ضرر
0.705792

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7353
حد سود
0.80883
حد ضرر
0.705888

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7354
حد سود
0.80894
حد ضرر
0.705984

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%