سیگنال ها

خرید NZDCAD
قیمت ورود
0.8055
حد سود
0.8807
حد ضرر
0.7879

0.24%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.15%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.0300293
حد سود
1951
حد ضرر
1908

0.15%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.15%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.14001465
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.22998047
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.2199707
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.31005859
حد سود
1957
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.39001465
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.38000488
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.41003418
حد سود
1950
حد ضرر
1908

0.13%

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3271
حد سود
0.359595
حد ضرر
0.32095

-1.88%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.05004883
حد سود
1957.39
حد ضرر
1936.02

-0.01%

خرید XAG
قیمت ورود
23.43899918
حد سود
23.9231
حد ضرر
23.2084

-0.04%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.45996094
حد سود
1954.89
حد ضرر
1933.51

-0.03%