سیگنال ها

فروش EURNZD
قیمت ورود
1.67226
حد سود
1.61434
حد ضرر
1.69311

-1.25%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1153.45
حد سود
1062.51
حد ضرر
1172.22

-1.63%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20918.42
حد سود
20650
حد ضرر
21300

-1.82%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20918.42
حد سود
20400
حد ضرر
23000

2.48%

فروش ATOMUSDT
قیمت ورود
8.3
حد سود
7.92
حد ضرر
8.60038

-3.62%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20918.42
حد سود
20100
حد ضرر
21800

-4.21%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1153.45
حد سود
1047.75
حد ضرر
1167.79

-1.24%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.05282
حد سود
1.03534
حد ضرر
1.06167

1.66%

فروش THETAUSDT
قیمت ورود
1.395
حد سود
1.35
حد ضرر
1.417

-1.58%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
15.79
حد سود
15.54
حد ضرر
16.5

-4.5%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20918.14
حد سود
20214
حد ضرر
21265

-1.66%

فروش WTI
قیمت ورود
105.425
حد سود
100
حد ضرر
110

-4.34%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.573
حد ضرر
0.601005

-1.01%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20918.14
حد سود
20683.7
حد ضرر
23007.5

1.12%

فروش SNXUSDT
قیمت ورود
2.998
حد سود
2.898
حد ضرر
3.15

3.34%