سیگنال ها

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
44555.99
حد سود
40180.1
حد ضرر
45537.4

9.19%

فروش WTI
قیمت ورود
71.78700256
حد سود
71.7152
حد ضرر
78.9657

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.77200317
حد سود
71.7002
حد ضرر
78.9492

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.65699768
حد سود
71.5853
حد ضرر
78.8227

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.66699982
حد سود
71.5953
حد ضرر
78.8337

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.67700195
حد سود
71.6053
حد ضرر
78.8447

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.00700378
حد سود
71.935
حد ضرر
79.2077

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.84700012
حد سود
71.7752
حد ضرر
79.0317

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.925
حد ضرر
79.1967

0.13%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.945
حد ضرر
79.2187

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.90699768
حد سود
71.8251
حد ضرر
79.0867

0.11%

فروش WTI
قیمت ورود
72.26899719
حد سود
71.9077
حد ضرر
79.4959

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
72.2990036
حد سود
71.9375
حد ضرر
79.5289

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
73.49900055
حد سود
73.4255
حد ضرر
80.8489

0.1%