سیگنال ها

فروش USD
قیمت ورود
103.10279846
حد سود
103.061
حد ضرر
103.4

-0.29%

فروش USD
قیمت ورود
102.85610199
حد سود
102.7
حد ضرر
103.3

-0.43%

فروش USD
قیمت ورود
102.79219818
حد سود
101.729
حد ضرر
103.24

-0.44%

فروش USD
قیمت ورود
102.99259949
حد سود
102.6
حد ضرر
103.091

-0.1%

فروش USD
قیمت ورود
102.92790222
حد سود
102.33
حد ضرر
103.37

-0.43%

فروش USD
قیمت ورود
102.5632019
حد سود
102.269
حد ضرر
102.822

-0.25%

فروش USD
قیمت ورود
102.48090363
حد سود
102.252
حد ضرر
102.628

-0.14%

خرید USD
قیمت ورود
102.31099701
حد سود
102.625
حد ضرر
102.206

-0.1%

خرید USD
قیمت ورود
102.3572998
حد سود
102.639
حد ضرر
102.26

-0.1%

خرید USD
قیمت ورود
102.48729706
حد سود
102.576
حد ضرر
102.371

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
102.49330139
حد سود
102.678
حد ضرر
102.38

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
102.50830078
حد سود
102.677
حد ضرر
102.4

-0.11%

خرید USD
قیمت ورود
102.57859802
حد سود
102.746
حد ضرر
102.474

-0.1%

خرید USD
قیمت ورود
101.73619843
حد سود
103.756
حد ضرر
99.6869
$-2083.57

-0.32%

فروش USD
قیمت ورود
102.03440094
حد سود
101.498
حد ضرر
102.242
$-63.14

-0.2%