سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
77.7559967
حد سود
77.3573
حد ضرر
85.5206

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
77.6760025
حد سود
77.3653
حد ضرر
85.4436

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.57099915
حد سود
77.2607
حد ضرر
85.3281

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.58100128
حد سود
77.2657
حد ضرر
85.3336

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.50299835
حد سود
77.193
حد ضرر
85.2533

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.48100281
حد سود
77.1711
حد ضرر
85.2291

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.47100067
حد سود
77.1611
حد ضرر
85.2181

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.45899963
حد سود
77.1462
حد ضرر
85.2016

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.43599701
حد سود
77.1173
حد ضرر
85.1697

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.42700195
حد سود
77.0994
حد ضرر
85.1499

0.42%