سیگنال ها

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3271
حد سود
0.359595
حد ضرر
0.32095

-1.88%

خرید XAU
قیمت ورود
1948.72998047
حد سود
1965
حد ضرر
1945

-0.19%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.006592
حد سود
0.00661178
حد ضرر
0.00619648

0.3%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.08996582
حد سود
1974.05
حد ضرر
1948.86

-0.42%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.60998535
حد سود
1962
حد ضرر
1953.48

-0.21%

فروش TSL
قیمت ورود
230.52000427
حد سود
225.91
حد ضرر
230.751

1.8%

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%

فروش TSL
قیمت ورود
229.6000061
حد سود
227.324
حد ضرر
230.538

-0.41%

فروش TSL
قیمت ورود
229.27000427
حد سود
227.462
حد ضرر
230.679

-0.61%

فروش TSL
قیمت ورود
229.42999268
حد سود
228.283
حد ضرر
229.659

-0.1%

فروش TSL
قیمت ورود
227.77000427
حد سود
226.175
حد ضرر
228.688

0.67%

فروش TSL
قیمت ورود
228.05999756
حد سود
226.482
حد ضرر
228.999

0.61%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2977
حد سود
0.32722
حد ضرر
0.288575

-3.07%

خرید XAU
قیمت ورود
1963.36999512
حد سود
1966.8
حد ضرر
1961.19

-0.11%

خرید TWTUSDT
قیمت ورود
0.9389
حد سود
1.03279
حد ضرر
0.910733

-3%