سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
51800
حد سود
47138
حد ضرر
52836

-2%

فروش COTIUSDT
قیمت ورود
0.09593
حد سود
0.09185
حد ضرر
0.09797

-2.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
43043.99
حد سود
39600.5
حد ضرر
43474.4

-1%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
43048.55
حد سود
47141.6
حد ضرر
40468.6

9.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7871
حد سود
0.86581
حد ضرر
0.739874

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7873
حد سود
0.86603
حد ضرر
0.747935

10%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
15.71
حد سود
16.016
حد ضرر
15.545

-1.05%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42778.79
حد سود
43587.1
حد ضرر
42305.1

1.89%

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

خرید INJUSDT
قیمت ورود
36.722
حد سود
40.3942
حد ضرر
35.31

-3.85%

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.4584
حد سود
0.47
حد ضرر
0.4492

-2.01%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7352
حد سود
0.80872
حد ضرر
0.705792

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7353
حد سود
0.80883
حد ضرر
0.705888

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7354
حد سود
0.80894
حد ضرر
0.705984

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%