سیگنال ها

خرید TRX
قیمت ورود
0.06499
حد سود
0.06659
حد ضرر
0.0644524
0.0644524

-0.83%

خرید ETH
قیمت ورود
1566.4
حد سود
1740.74
حد ضرر
1453.84
1453.84

-7.19%

خرید HOT
قیمت ورود
0.001895
حد سود
0.0024635
حد ضرر
0.0018571
0.0018571

-2%

خرید BNT
قیمت ورود
0.437
حد سود
0.55936
حد ضرر
0.429134
0.429134

-1.8%

فروش DCR
قیمت ورود
32.8
حد سود
27.88
حد ضرر
32.8328
28.7

12.5%

فروش BTC
قیمت ورود
18849.69
حد سود
17800
حد ضرر
19069.53
19069.53

-1.17%

خرید SOL
قیمت ورود
32.05
حد سود
32.5425
حد ضرر
31.9659
31.9659

-0.26%

خرید KSM
قیمت ورود
41.92
حد سود
43.3872
حد ضرر
41.0816
41.0816

-2%

فروش BTC
قیمت ورود
19098.11
حد سود
18945
حد ضرر
19156
19156

-0.3%

فروش CRV
قیمت ورود
0.973
حد سود
0.953546
حد ضرر
0.990558
0.953546

2%

خرید GTC
قیمت ورود
1.774
حد سود
3.0192
حد ضرر
1.63392
1.63392

-7.9%

فروش FIRO
قیمت ورود
3.55
حد سود
3.3725
حد ضرر
3.55355
3.55355

-0.1%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.15278995
حد سود
1.155
حد ضرر
1.15049
1.15049

-0.2%

خرید AUDIO
قیمت ورود
0.246
حد سود
0.492
حد ضرر
0.245754
0.245754

-0.1%

فروش FIRO
قیمت ورود
4.148
حد سود
3.111
حد ضرر
4.15215
4.15215

-0.1%