سیگنال ها

خرید BTC
قیمت ورود
16578
حد سود
16800
حد ضرر
16400
16400

-1.07%

فروش BTC
قیمت ورود
16172
حد سود
15782
حد ضرر
16500
16500

-2.03%

فروش VIDT
قیمت ورود
0.06069
حد سود
0.054549
حد ضرر
0.066671
0.054549

10.12%

فروش VIDT
قیمت ورود
0.06079
حد سود
0.054657
حد ضرر
0.066803
0.054657

10.09%

فروش CELO
قیمت ورود
0.535
حد سود
0.523658
حد ضرر
0.56175
0.523658

2.12%

فروش CELO
قیمت ورود
0.534
حد سود
0.522679
حد ضرر
0.5607
0.522679

2.12%

فروش CRV
قیمت ورود
0.6
حد سود
0.582
حد ضرر
0.63
0.63

-5%

فروش CRV
قیمت ورود
0.602
حد سود
0.580566
حد ضرر
0.63105
0.63105

-4.83%

فروش CRV
قیمت ورود
0.602
حد سود
0.581167
حد ضرر
0.64908
0.64908

-7.82%

خرید LTC
قیمت ورود
67.94
حد سود
70.5
حد ضرر
65.8
70.5

3.77%

فروش SOL
قیمت ورود
11.69
حد سود
5.845
حد ضرر
12.859
12.859

-10%

فروش BNB
قیمت ورود
257.5
حد سود
128.75
حد ضرر
283.25
283.25

-10%

فروش BTC
قیمت ورود
16127.37
حد سود
15859.9
حد ضرر
16300
15859.9

1.66%

فروش XRP
قیمت ورود
0.3605
حد سود
0.341
حد ضرر
0.367
0.367

-1.8%

خرید GALA
قیمت ورود
0.02675
حد سود
0.0285
حد ضرر
0.0262
0.0262

-2.06%