سیگنال ها

فروش AAP
قیمت ورود
170
حد سود
153
حد ضرر
171.7
153

10%

فروش AMZ
قیمت ورود
101
حد سود
94.94
حد ضرر
102.01
94.94

6%

فروش AMZ
قیمت ورود
103
حد سود
95.79
حد ضرر
104.03
95.79

7%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
171
حد سود
157.32
حد ضرر
172.71
157.32

8%

فروش TSL
قیمت ورود
195
حد سود
185.25
حد ضرر
196.95
185.25

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
151.34
حد ضرر
162.61
151.34

6%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
151.34
حد ضرر
162.61
151.34

6%

فروش BAC
قیمت ورود
180
حد سود
172.8
حد ضرر
181.8
172.8

4%

فروش AMZ
قیمت ورود
101
حد سود
95.95
حد ضرر
102.01
95.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
146.02999878
حد سود
141.649
حد ضرر
146.76
146.76

-0.5%

فروش AAP
قیمت ورود
138.27999878
حد سود
131.271
حد ضرر
142.325
142.325

-2.93%

خرید AAP
قیمت ورود
139.11999512
حد سود
143.324
حد ضرر
138.454
138.454

-0.48%