سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1804.3
حد سود
1808.81
حد ضرر
1802.5
1802.5

-0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1749
حد سود
1759
حد ضرر
1746.03
1759

0.57%

فروش XAU
قیمت ورود
1744
حد سود
1734
حد ضرر
1749.93
1734

0.57%

خرید XAU
قیمت ورود
1747
حد سود
1755
حد ضرر
1745
1745

-0.11%

فروش BRN
قیمت ورود
100
حد سود
91
حد ضرر
101
91

9%

فروش XAU
قیمت ورود
1762.48999023
حد سود
1743.66
حد ضرر
1768.09
1746.91003418

0.88%

خرید XAU
قیمت ورود
1765
حد سود
1795
حد ضرر
1759
1759

-0.34%

فروش XAU
قیمت ورود
1760.43994141
حد سود
1747
حد ضرر
1767
1767

-0.37%

فروش XAU
قیمت ورود
1720
حد سود
1500
حد ضرر
1755
1755

-2.03%

فروش XAU
قیمت ورود
1702.5
حد سود
1685
حد ضرر
1710.02
1710.02

-0.44%

فروش XAU
قیمت ورود
1700
حد سود
1666
حد ضرر
1717
1717

-1%

فروش XAU
قیمت ورود
1708.41
حد سود
1691.33
حد ضرر
1711.83
1711.83

-0.2%

فروش XAU
قیمت ورود
1710.15
حد سود
1684.5
حد ضرر
1715.79
1715.79

-0.33%

فروش XAU
قیمت ورود
1711.31994629
حد سود
1700
حد ضرر
1715
1715

-0.22%

فروش XAU
قیمت ورود
1715.16003418
حد سود
1695
حد ضرر
1720
1720

-0.28%