سیگنال ها

خرید BTC
قیمت ورود
16578
حد سود
16800
حد ضرر
16400
16400

-1.07%

فروش BTC
قیمت ورود
16172
حد سود
15782
حد ضرر
16500
16500

-2.03%

خرید AUDUSD
قیمت ورود
0.66385001
حد سود
0.66754
حد ضرر
0.66283
0.66754

0.56%

فروش VIDT
قیمت ورود
0.06069
حد سود
0.054549
حد ضرر
0.066671
0.054549

10.12%

فروش VIDT
قیمت ورود
0.06079
حد سود
0.054657
حد ضرر
0.066803
0.054657

10.09%

فروش CELO
قیمت ورود
0.535
حد سود
0.523658
حد ضرر
0.56175
0.523658

2.12%

فروش CELO
قیمت ورود
0.534
حد سود
0.522679
حد ضرر
0.5607
0.522679

2.12%

فروش CRV
قیمت ورود
0.6
حد سود
0.582
حد ضرر
0.63
0.63

-5%

فروش CRV
قیمت ورود
0.602
حد سود
0.580566
حد ضرر
0.63105
0.63105

-4.83%

فروش CRV
قیمت ورود
0.602
حد سود
0.581167
حد ضرر
0.64908
0.64908

-7.82%

فروش GBPAUD
قیمت ورود
1.79064
حد سود
1.776
حد ضرر
1.79355
1.79355

-0.16%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
167.91400146
حد سود
166.5
حد ضرر
168.265
168.265

-0.21%

فروش GBPAUD
قیمت ورود
1.78936005
حد سود
1.776
حد ضرر
1.7923
1.7923

-0.16%

فروش XAU
قیمت ورود
1744
حد سود
1734
حد ضرر
1749.93
1734

0.57%

خرید LTC
قیمت ورود
67.94
حد سود
70.5
حد ضرر
65.8
70.5

3.77%