سیگنال ها

فروش MATIC
قیمت ورود
0.592
حد سود
0.58608
حد ضرر
0.60976
0.58608

1%

خرید FTM
قیمت ورود
0.2745
حد سود
0.28
حد ضرر
0.2695
0.28

2%

خرید XTZ
قیمت ورود
1.467
حد سود
1.64304
حد ضرر
1.3203
1.64304

12%

فروش DGB
قیمت ورود
0.01057
حد سود
0.0104643
حد ضرر
0.0106757
0.0106757

-1%

خرید DASH
قیمت ورود
49.4
حد سود
49.9999
حد ضرر
47.3022
49.9999

1.21%

فروش BTC
قیمت ورود
20913.07
حد سود
19759
حد ضرر
21424.8
21424.8

-2.45%

فروش FIL
قیمت ورود
5.84
حد سود
5.59414
حد ضرر
6.424
5.59414

4.21%

فروش CAKE
قیمت ورود
3.257
حد سود
3.145
حد ضرر
3.31208
3.31208

-1.69%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.592
حد سود
0.52096
حد ضرر
0.62752
0.52096

12%

خرید FTM
قیمت ورود
0.2745
حد سود
0.3
حد ضرر
0.249
0.3

9.29%

خرید SOL
قیمت ورود
38.35
حد سود
39.5108
حد ضرر
37.9764
39.5108

3.03%

فروش FIO
قیمت ورود
0.0409
حد سود
0.0391822
حد ضرر
0.0449491
0.0391822

4.2%

فروش BTC
قیمت ورود
20913.07
حد سود
20584.6
حد ضرر
21018
21018

-0.5%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.06492
حد سود
0.0636314
حد ضرر
0.0652546
0.0652546

-0.52%

خرید SOL
قیمت ورود
38.32
حد سود
42
حد ضرر
37
42

9.6%