سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1747
حد سود
1755
حد ضرر
1745
1745

-0.11%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18682003
حد سود
1.2
حد ضرر
1.177
1.2

1.11%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18700004
حد سود
1.2
حد ضرر
1.1778
1.2

1.1%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18695998
حد سود
1.2
حد ضرر
1.1778
1.2

1.1%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18704998
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.68%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18676996
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.71%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18674004
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.71%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18675995
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.71%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18706
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.68%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18707001
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.68%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18704998
حد سود
1.19514
حد ضرر
1.1778
1.19514

0.68%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
0.88901001
حد سود
0.88
حد ضرر
0.895
0.895

-0.67%

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.89020997
حد سود
0.9
حد ضرر
0.888
0.888

-0.25%

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.88858998
حد سود
0.89
حد ضرر
0.8877
0.89

0.16%

فروش SOL
قیمت ورود
11.69
حد سود
5.845
حد ضرر
12.859
12.859

-10%