سیگنال ها

فروش BNB
قیمت ورود
257.5
حد سود
128.75
حد ضرر
283.25
283.25

-10%

فروش BTC
قیمت ورود
16127.37
حد سود
15859.9
حد ضرر
16300
15859.9

1.66%

فروش XRP
قیمت ورود
0.3605
حد سود
0.341
حد ضرر
0.367
0.367

-1.8%

خرید GALA
قیمت ورود
0.02675
حد سود
0.0285
حد ضرر
0.0262
0.0262

-2.06%

خرید ATOM
قیمت ورود
9.702
حد سود
10.5
حد ضرر
9.62
9.62

-0.85%

خرید ATOM
قیمت ورود
9.708
حد سود
10.1
حد ضرر
9.62
9.62

-0.91%

خرید RAY
قیمت ورود
0.1687
حد سود
0.28679
حد ضرر
0.155204
0.28679

70%

خرید RAY
قیمت ورود
0.1749
حد سود
0.3498
حد ضرر
0.169653
0.169653

-3%

فروش EGLD
قیمت ورود
42.95
حد سود
38.8096
حد ضرر
44.28
39.55

7.92%

خرید ZIL
قیمت ورود
0.02248
حد سود
0.0299996
حد ضرر
0.0206007
0.0206007

-8.36%

خرید ATOM
قیمت ورود
9.866
حد سود
10.6
حد ضرر
9.715
9.715

-1.53%

خرید GALA
قیمت ورود
0.02725
حد سود
0.032
حد ضرر
0.02655
0.02655

-2.57%

خرید GALA
قیمت ورود
0.02723
حد سود
0.03
حد ضرر
0.02655
0.02655

-2.5%

خرید RAY
قیمت ورود
0.1755
حد سود
0.3508
حد ضرر
0.169612
0.169612

-3.35%

خرید RAY
قیمت ورود
0.1749
حد سود
0.29699
حد ضرر
0.169459
0.169459

-3.11%