سیگنال ها

فروش AAVE
قیمت ورود
65
حد سود
60.45
حد ضرر
65.65
60.45

7%

فروش AMZ
قیمت ورود
103
حد سود
95.79
حد ضرر
104.03
95.79

7%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
171
حد سود
157.32
حد ضرر
172.71
157.32

8%

فروش TSL
قیمت ورود
195
حد سود
185.25
حد ضرر
196.95
185.25

5%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
1
حد سود
0.9
حد ضرر
1.01
0.9

10%

فروش AAVE
قیمت ورود
72
حد سود
64.8
حد ضرر
72.72
64.8

10%

فروش BTC
قیمت ورود
18200
حد سود
17290
حد ضرر
18382
17290

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
151.34
حد ضرر
162.61
151.34

6%

فروش AUDCHF
قیمت ورود
0.9
حد سود
0.72
حد ضرر
0.909
0.72

20%

فروش AAVE
قیمت ورود
68
حد سود
61.2
حد ضرر
68.68
61.2

10%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
1
حد سود
0.9
حد ضرر
1.01
0.9

10%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
151.34
حد ضرر
162.61
151.34

6%

فروش ZIL
قیمت ورود
0.05
حد سود
0.03
حد ضرر
0.051
0.03

40%