سیگنال ها

فروش BAC
قیمت ورود
180
حد سود
172.8
حد ضرر
181.8
172.8

4%

فروش AMZ
قیمت ورود
101
حد سود
95.95
حد ضرر
102.01
95.95

5%

فروش AAP
قیمت ورود
161
حد سود
152.95
حد ضرر
162.61
152.95

5%

فروش APE
قیمت ورود
3.5
حد سود
2.975
حد ضرر
3.535
2.975

15%

فروش 1INCH
قیمت ورود
0.7
حد سود
0.56
حد ضرر
0.707
0.56

20%

فروش BCH
قیمت ورود
130
حد سود
106.6
حد ضرر
131.3
106.6

18%

فروش AR
قیمت ورود
14
حد سود
11.2
حد ضرر
14.14
11.2

20%

فروش ADA
قیمت ورود
42
حد سود
33.6
حد ضرر
42.42
33.6

20%

فروش ACH
قیمت ورود
0.01
حد سود
0.009
حد ضرر
0.01005
0.01005

-0.5%

فروش AAVE
قیمت ورود
68
حد سود
61.2
حد ضرر
68.68
61.2

10%

فروش SOL
قیمت ورود
16
حد سود
13.92
حد ضرر
16.16
13.92

13%

فروش SOL
قیمت ورود
15.8
حد سود
14.536
حد ضرر
16.116
14.536

8%

فروش DOT
قیمت ورود
6.5
حد سود
5.98
حد ضرر
6.63
5.98

8%

فروش BTC
قیمت ورود
16982
حد سود
15963.1
حد ضرر
17491.5
15963.1

6%

فروش XAU
قیمت ورود
1762.48999023
حد سود
1743.66
حد ضرر
1768.09
1746.91003418

0.88%