سیگنال ها

خرید MATIC
قیمت ورود
0.8725
حد سود
1.45
حد ضرر
0.78696
0.78696

-9.8%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.08478
حد سود
0.09116
حد ضرر
0.08219
0.08219

-3.05%

خرید USD
قیمت ورود
106.65579987
حد سود
107.544
حد ضرر
106.329
106.329

-0.31%

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.8583
حد سود
9.09
حد ضرر
7.4
7.4

-5.83%

خرید ALGO
قیمت ورود
0.2686
حد سود
0.2905
حد ضرر
0.256
0.2905

8.15%

خرید WOO
قیمت ورود
0.1267
حد سود
0.1358
حد ضرر
0.123
0.123

-2.92%

خرید ADA
قیمت ورود
0.3269
حد سود
0.33614
حد ضرر
0.32026
0.32026

-2.03%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.08558
حد سود
0.0865368
حد ضرر
0.0848232
0.0848232

-0.88%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.08549
حد سود
0.0818496
حد ضرر
0.0869652
0.0869652

-1.73%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.22272
حد سود
0.23898
حد ضرر
0.21792
0.23898

7.3%

خرید KSM
قیمت ورود
24.7
حد سود
25.6984
حد ضرر
24.2158
24.2158

-1.96%

خرید ETH
قیمت ورود
1210.91
حد سود
1288.01
حد ضرر
1188.56
1188.56

-1.85%

فروش BTC
قیمت ورود
16566.7
حد سود
16440
حد ضرر
16660
16660

-0.56%

خرید ADA
قیمت ورود
0.3329
حد سود
0.3494
حد ضرر
0.32697
0.32697

-1.78%

فروش SRM
قیمت ورود
0.30117
حد سود
0.2073
حد ضرر
0.33
0.33

-9.57%