سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1804.3
حد سود
1808.81
حد ضرر
1802.5
1802.5

-0.1%

خرید EURJPY
قیمت ورود
142.562
حد سود
142.947
حد ضرر
142.391
142.391

-0.12%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.05063
حد سود
1.05378
حد ضرر
1.04012
1.05378

0.3%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.04988003
حد سود
1.05218
حد ضرر
1.04872
1.04872

-0.11%

خرید XAU
قیمت ورود
1749
حد سود
1759
حد ضرر
1746.03
1759

0.57%

خرید USD
قیمت ورود
106
حد سود
106.6
حد ضرر
105.629
106.6

0.57%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33756006
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33764005
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

خرید BTC
قیمت ورود
16578
حد سود
16800
حد ضرر
16400
16400

-1.07%

خرید AUDUSD
قیمت ورود
0.66385001
حد سود
0.66754
حد ضرر
0.66283
0.66754

0.56%

خرید LTC
قیمت ورود
67.94
حد سود
70.5
حد ضرر
65.8
70.5

3.77%

خرید XAU
قیمت ورود
1747
حد سود
1755
حد ضرر
1745
1745

-0.11%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18682003
حد سود
1.2
حد ضرر
1.177
1.2

1.11%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18700004
حد سود
1.2
حد ضرر
1.1778
1.2

1.1%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.18695998
حد سود
1.2
حد ضرر
1.1778
1.2

1.1%