سیگنال ها

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22310996
حد سود
1.21923
حد ضرر
1.22535
1.22535

-0.18%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22370994
حد سود
1.2183
حد ضرر
1.22576
1.22576

-0.17%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22407
حد سود
1.21587
حد ضرر
1.22676
1.22676

-0.22%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22409
حد سود
1.2154
حد ضرر
1.22704
1.22704

-0.24%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19951999
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19949996
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19953001
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.72%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19974005
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20289
1.19095

0.73%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19967997
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.203
1.19095

0.73%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.03837
حد سود
1.03344
حد ضرر
1.04156
1.03344

0.47%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.03464
حد سود
1.03016
حد ضرر
1.03662
1.03662

-0.19%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
0.90009999
حد سود
0.885
حد ضرر
0.905
0.905

-0.54%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20894003
حد سود
1.17939
حد ضرر
1.2163
1.2163

-0.61%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20878005
حد سود
1.19236
حد ضرر
1.2163
1.19236

1.36%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20872998
حد سود
1.19236
حد ضرر
1.2163
1.19236

1.35%