سیگنال ها

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22310996
حد سود
1.21923
حد ضرر
1.22535
1.22535

-0.18%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22370994
حد سود
1.2183
حد ضرر
1.22576
1.22576

-0.17%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22407
حد سود
1.21587
حد ضرر
1.22676
1.22676

-0.22%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22409
حد سود
1.2154
حد ضرر
1.22704
1.22704

-0.24%

خرید XAU
قیمت ورود
1804.3
حد سود
1808.81
حد ضرر
1802.5
1802.5

-0.1%

خرید EURJPY
قیمت ورود
142.562
حد سود
142.947
حد ضرر
142.391
142.391

-0.12%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.04988003
حد سود
1.05218
حد ضرر
1.04872
1.04872

-0.11%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.03464
حد سود
1.03016
حد ضرر
1.03662
1.03662

-0.19%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
0.90009999
حد سود
0.885
حد ضرر
0.905
0.905

-0.54%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20894003
حد سود
1.17939
حد ضرر
1.2163
1.2163

-0.61%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20868003
حد سود
1.17939
حد ضرر
1.2163
1.2163

-0.63%

خرید BTC
قیمت ورود
16578
حد سود
16800
حد ضرر
16400
16400

-1.07%

فروش BTC
قیمت ورود
16172
حد سود
15782
حد ضرر
16500
16500

-2.03%

فروش CRV
قیمت ورود
0.6
حد سود
0.582
حد ضرر
0.63
0.63

-5%

فروش CRV
قیمت ورود
0.602
حد سود
0.580566
حد ضرر
0.63105
0.63105

-4.83%