سیگنال ها

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.05063
حد سود
1.05378
حد ضرر
1.04012
1.05378

0.3%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19951999
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19949996
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19953001
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.72%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19974005
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20289
1.19095

0.73%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19967997
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.203
1.19095

0.73%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.03837
حد سود
1.03344
حد ضرر
1.04156
1.03344

0.47%

خرید XAU
قیمت ورود
1749
حد سود
1759
حد ضرر
1746.03
1759

0.57%

خرید USD
قیمت ورود
106
حد سود
106.6
حد ضرر
105.629
106.6

0.57%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33756006
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.33764005
حد سود
1.342
حد ضرر
1.33625
1.342

0.33%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20878005
حد سود
1.19236
حد ضرر
1.2163
1.19236

1.36%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20872998
حد سود
1.19236
حد ضرر
1.2163
1.19236

1.35%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20869005
حد سود
1.19236
حد ضرر
1.2163
1.19236

1.35%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.20858002
حد سود
1.20023
حد ضرر
1.2163
1.20023

0.69%