سیگنال ها

خرید STORJ
قیمت ورود
0.9181
حد سود
0.9927
حد ضرر
0.828006
0.9927

8.13%

خرید ALCX
قیمت ورود
21.1
حد سود
24.3
حد ضرر
18.99
24.3

15.17%

فروش STORJ
قیمت ورود
0.8949
حد سود
0.787512
حد ضرر
0.981705
0.787512

12%

خرید ALCX
قیمت ورود
21.2
حد سود
25
حد ضرر
19.08
25

17.92%

خرید AVAX
قیمت ورود
16.42
حد سود
16.8999
حد ضرر
15.1156
16.8999

2.92%

خرید REI
قیمت ورود
0.039
حد سود
0.0416
حد ضرر
0.0379
0.0416

6.67%

فروش BTC
قیمت ورود
20797.42
حد سود
20284
حد ضرر
22877.2
20284

2.47%

خرید AKRO
قیمت ورود
0.00464
حد سود
0.0057
حد ضرر
0.004176
0.004176

-10%

خرید ADA
قیمت ورود
0.4935
حد سود
0.5138
حد ضرر
0.44433
0.5138

4.11%

فروش LTC
قیمت ورود
55.8
حد سود
53
حد ضرر
61.3462
53

5.02%

خرید LUNA
قیمت ورود
1.91
حد سود
2.04252
حد ضرر
1.7371
2.04252

6.94%

خرید API3
قیمت ورود
1.8
حد سود
1.86992
حد ضرر
1.63618
1.63618

-9.1%

فروش KAVA
قیمت ورود
1.788
حد سود
1.76
حد ضرر
1.96501
1.76

1.57%

فروش AUDNZD
قیمت ورود
1.09552
حد سود
1.081
حد ضرر
1.20398
1.10896

-1.23%

خرید SLP
قیمت ورود
0.00411
حد سود
0.0042
حد ضرر
0.003699
0.0042

2.19%