سیگنال ها

خرید ETH
قیمت ورود
1149.61
حد سود
1155.02
حد ضرر
1130.02
1155.02

0.47%

خرید REI
قیمت ورود
0.039
حد سود
0.0416
حد ضرر
0.0379
0.0416

6.67%

خرید ALCX
قیمت ورود
23
حد سود
42.0003
حد ضرر
20.7023
42.0003

82.61%

خرید AXS
قیمت ورود
15.79
حد سود
16.21
حد ضرر
14.75
16.21

2.66%

فروش BTC
قیمت ورود
20888.46
حد سود
20880
حد ضرر
21012
20880

0.04%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.59998
حد سود
1830.9
حد ضرر
1813.75
1830.9

0.29%

خرید ATOM
قیمت ورود
8.28
حد سود
8.326
حد ضرر
8.201
8.326

0.56%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.47998
حد سود
1828
حد ضرر
1823
1828

0.14%

خرید KP3R
قیمت ورود
113.02
حد سود
158.186
حد ضرر
102.256
158.186

39.96%

خرید LIT
قیمت ورود
1.217
حد سود
1.25
حد ضرر
1.1
1.25

2.71%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.63
حد سود
1829.04
حد ضرر
1822.434
1829.04

0.19%

خرید YFII
قیمت ورود
969
حد سود
1070.3
حد ضرر
879.592
1070.3

10.45%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.53003
حد سود
1830
حد ضرر
1820.68
1830

0.24%

خرید DOGE
قیمت ورود
0.06503
حد سود
0.07608
حد ضرر
0.058572
0.07608

16.99%

خرید LIT
قیمت ورود
1.2
حد سود
1.26315
حد ضرر
1.0827
1.26315

5.26%