سیگنال ها

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22310996
حد سود
1.21923
حد ضرر
1.22535
1.22535

-0.18%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22370994
حد سود
1.2183
حد ضرر
1.22576
1.22576

-0.17%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22407
حد سود
1.21587
حد ضرر
1.22676
1.22676

-0.22%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.22409
حد سود
1.2154
حد ضرر
1.22704
1.22704

-0.24%

خرید XAU
قیمت ورود
1804.3
حد سود
1808.81
حد ضرر
1802.5
1802.5

-0.1%

خرید EURJPY
قیمت ورود
142.562
حد سود
142.947
حد ضرر
142.391
142.391

-0.12%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.05063
حد سود
1.05378
حد ضرر
1.04012
1.05378

0.3%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.04988003
حد سود
1.05218
حد ضرر
1.04872
1.04872

-0.11%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19951999
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19949996
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.71%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19953001
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20294
1.19095

0.72%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19974005
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.20289
1.19095

0.73%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.19967997
حد سود
1.19095
حد ضرر
1.203
1.19095

0.73%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.03837
حد سود
1.03344
حد ضرر
1.04156
1.03344

0.47%

خرید XAU
قیمت ورود
1749
حد سود
1759
حد ضرر
1746.03
1759

0.57%