سیگنال ها

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.08645
حد ضرر
0.0943

-1.4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.0865
حد ضرر
0.09425

-1.34%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.823888
حد ضرر
0.776356

3.96%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08934
حد سود
0.0929136
حد ضرر
0.0875532

4%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.20565
حد ضرر
2.99194

-2%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.2067
حد ضرر
2.99292

-1.97%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08936
حد سود
0.0929344
حد ضرر
0.0875728

4%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7929
حد سود
0.832125
حد ضرر
0.77665

4.95%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7925
حد سود
0.83265
حد ضرر
0.77714

5.07%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.0894
حد سود
0.093891
حد ضرر
0.0876316

5.02%

خرید TSL
قیمت ورود
237.36000061
حد سود
244.573
حد ضرر
235.075

3.04%

خرید WTI
قیمت ورود
73.08999634
حد سود
75.3651
حد ضرر
72.4383

-0.89%

خرید WTI
قیمت ورود
73.08499908
حد سود
76.0084
حد ضرر
72.3541

-1%

خرید WTI
قیمت ورود
72.93499756
حد سود
75.4722
حد ضرر
72.5554

-0.52%

خرید WTI
قیمت ورود
72.91000366
حد سود
75.0973
حد ضرر
72.5455

-0.5%