سیگنال ها

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1149.61
حد سود
1155.02
حد ضرر
1130.02

0.47%

خرید REIUSDT
قیمت ورود
0.039
حد سود
0.0416
حد ضرر
0.0379

6.67%

خرید ALCXUSDT
قیمت ورود
23
حد سود
42.0003
حد ضرر
20.7023

82.61%

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
15.79
حد سود
16.21
حد ضرر
14.75

2.66%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20888.46
حد سود
20880
حد ضرر
21012

0.04%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.59998
حد سود
1830.9
حد ضرر
1813.75

0.29%

خرید ATOMUSDT
قیمت ورود
8.28
حد سود
8.326
حد ضرر
8.201

0.56%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.47998
حد سود
1828
حد ضرر
1823

0.14%

خرید KP3RUSDT
قیمت ورود
113.02
حد سود
158.186
حد ضرر
102.256

39.96%

خرید LITUSDT
قیمت ورود
1.217
حد سود
1.25
حد ضرر
1.1

2.71%

خرید YFIIUSDT
قیمت ورود
969
حد سود
1070.3
حد ضرر
879.592

10.45%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.63
حد سود
1829.04
حد ضرر
1822.434

0.19%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.53003
حد سود
1830
حد ضرر
1820.68

0.24%

خرید LITUSDT
قیمت ورود
1.2
حد سود
1.26315
حد ضرر
1.0827

5.26%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06503
حد سود
0.07608
حد ضرر
0.058572

16.99%