سیگنال ها

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.89056998
حد سود
1.11318
حد ضرر
0.801486

0.26%

خرید ACMUSDT
قیمت ورود
3.814
حد سود
4.1778
حد ضرر
3.6081

-5.4%