سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1944.02001953
حد سود
1959
حد ضرر
1939

0.77%

فروش BCHUSDT
قیمت ورود
105.1
حد سود
102.38
حد ضرر
106.15

-1%

فروش KSMUSDT
قیمت ورود
22.84
حد سود
21.9
حد ضرر
23.05

-0.92%

فروش ROSEUSDT
قیمت ورود
0.04417
حد سود
0.04242
حد ضرر
0.045

-1.88%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.258
حد سود
2.3255
حد ضرر
2.19

-3.01%

فروش ATOMUSDT
قیمت ورود
8.778
حد سود
8.39
حد ضرر
8.89

-1.28%