سیگنال ها

فروش CFXUSDT
قیمت ورود
0.3738
حد سود
0.299
حد ضرر
0.3935

3%

فروش WANUSDT
قیمت ورود
0.2756
حد سود
0.239
حد ضرر
0.2831

-2.72%

خرید GRTUSDT
قیمت ورود
0.1683
حد سود
0.1982
حد ضرر
0.1613

-4.16%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.5142
حد سود
0.7575
حد ضرر
0.4773

2.14%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
42.71
حد سود
51.01
حد ضرر
39.3

-0.47%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
42.72
حد سود
51.01
حد ضرر
39.3

0.98%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
42.74
حد سود
51.01
حد ضرر
39.3

0.94%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
42.76
حد سود
51.1
حد ضرر
39.3

0.87%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
42.79
حد سود
51.1
حد ضرر
39.3

0.84%

خرید YFIUSDT
قیمت ورود
9229
حد سود
9673
حد ضرر
9010

-2.37%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.09995997
حد سود
1.1486
حد ضرر
1.08179

-1.65%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.10016
حد سود
1.14866
حد ضرر
1.08179

-1.67%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.10011995
حد سود
1.14866
حد ضرر
1.08179

-1.67%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
97.05
حد سود
115.3
حد ضرر
89.43

1.78%

خرید ALGOUSDT
قیمت ورود
0.2408
حد سود
0.275006
حد ضرر
0.2358

-2.08%