سیگنال ها

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
1.4726
حد سود
1.98801
حد ضرر
1.34007

-9%

خرید TRXUSDT
قیمت ورود
0.07013
حد سود
0.098182
حد ضرر
0.0638183

-6.64%

خرید SLPUSDT
قیمت ورود
0.00433
حد سود
0.008227
حد ضرر
0.0039403

-2.77%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
6.0816
حد سود
8.81832
حد ضرر
5.53426

4.54%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.0701
حد سود
0.08412
حد ضرر
0.063791

-7.05%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1554.67
حد سود
1710.14
حد ضرر
1430.3

-1.2%

خرید SHIBUSDT
قیمت ورود
0.00001235
حد سود
0.00001482
حد ضرر
0.00001136

-8.02%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
23226.58
حد سود
28742.1
حد ضرر
21324.8

-5.09%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
5.85
حد سود
6.153
حد ضرر
5.8014

-0.83%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.00872
حد سود
0.009156
حد ضرر
0.0086328

-1%

خرید TRXUSDT
قیمت ورود
0.0676
حد سود
0.0689112
حد ضرر
0.0668844

-1.06%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.07274
حد سود
0.0712852
حد ضرر
0.0727764

-0.05%

خرید AVAUSDT
قیمت ورود
0.578
حد سود
0.6069
حد ضرر
0.57222

-1%

خرید SHIBUSDT
قیمت ورود
0.00001107
حد سود
0.00001137
حد ضرر
0.00001093

-1.26%

خرید SLPUSDT
قیمت ورود
0.00416
حد سود
0.0042432
حد ضرر
0.0041184

-1%