سیگنال ها

خرید VOXELUSDT
قیمت ورود
0.209
حد سود
0.3
حد ضرر
0.1881

-10%

فروش XAU
قیمت ورود
2049.75
حد سود
1947.26
حد ضرر
2152.24

1.84%

فروش XAU
قیمت ورود
2016.4699707
حد سود
1814.82
حد ضرر
2197.95

0.23%

خرید VOXELUSDT
قیمت ورود
0.2246
حد سود
0.3
حد ضرر
0.202543

-9.82%

فروش XAU
قیمت ورود
2004.55004883
حد سود
1940
حد ضرر
2064

-2.97%

خرید EGLDUSDT
قیمت ورود
44.28
حد سود
47
حد ضرر
42

-5.15%

فروش XAU
قیمت ورود
1987.61999512
حد سود
1898
حد ضرر
2069

-4.09%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
29047.67
حد سود
26142.903
حد ضرر
31700

10%

خرید BATUSDT
قیمت ورود
0.3975
حد سود
0.4096
حد ضرر
0.375

3.04%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
14.02
حد سود
12.6
حد ضرر
15

-6.99%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
18926.44
حد سود
18070
حد ضرر
19550

-3.29%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.08
حد سود
15.1528
حد ضرر
16.5391

-2.86%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.17
حد سود
15.5328
حد ضرر
16.6007

-2.66%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.2
حد سود
15.39
حد ضرر
16.6212

-2.6%

فروش COMPUSDT
قیمت ورود
50.6
حد سود
48.576
حد ضرر
52.624

4%