سیگنال ها

فروش IOTA
قیمت ورود
0.2166
حد سود
0.1985
حد ضرر
0.222
0.222

-2.49%

فروش BTC
قیمت ورود
20575.94
حد سود
20243.7
حد ضرر
20882.82
20243.7

1.61%

خرید ETH
قیمت ورود
1336.43
حد سود
1396.1
حد ضرر
1304.92
1396.1

4.46%

خرید IOTA
قیمت ورود
0.2452
حد سود
0.2633
حد ضرر
0.2286
0.2633

7.38%

خرید IOTA
قیمت ورود
0.2463
حد سود
0.2645
حد ضرر
0.2372
0.2645

7.39%

خرید ETH
قیمت ورود
1313.59
حد سود
1345.85
حد ضرر
1294.98
1345.85

2.46%

خرید BTC
قیمت ورود
19228.33
حد سود
19821.69
حد ضرر
18895.75
19821.69

3.09%